Straitéis 2022-2025

Leagtar amach príomhchuspóirí straitéiseacha na hoifige inár Plean Straitéiseach. Nuashonraítear an straitéis gach trí bliana.

Straitéis 2022-2025

Rialachas corparáideach

Is é an sainmhíniú a thugtar ar rialachas corparáideach ná na córais, na prionsabail agus na próisis trína ndéantar eagraíochtaí a threorú agus a rialú. Cabhraíonn dea-rialachas le bainistíocht éifeachtúil éifeachtach, rud a fhágann go gcuirtear luach agus seirbhís shármhaith do chustaiméirí ar fáil dár ngeallsealbhóirí.

Sa Choimisiún um Chaighdeáin, faighimid tacaíocht rúnaíochta ó Oifig an Ombudsman. Tá an Coimisiún comhlonnaithe le hOifig an Ombudsman, le hOifig an Choimisinéara Faisnéise, le hOifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil agus leis an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Is iad feidhmeanna reachtúla ar leith a chomhlíonann na hoifigí sin. Dá ainneoin sin, comhroinneann siad seirbhísí amhail acmhainní daonna, airgeadas, agus teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide. 

Táimid tiomanta do struchtúir, do phróisis agus do chórais den dea-chleachtas a chuireann ar ár gcumas ár gcuid dualgas a chomhlíonadh go rathúil ar bhealach eiticiúil, cuntasach, trédhearcach agus éifeachtach.

Is é ár dtuairim láidir go mbaineann ríthábhacht le dea-rialachas corparáideach le haghaidh ár dtosaíochtaí straitéiseacha a chomhlíonadh. Trínár socruithe rialachais a dhoiciméadú, is féidir lenár ngeallsealbhóirí a bheith cinnte de go bhfuil beartais agus cleachtais dea-rialachais fite fuaite inár gcultúr.

Creatchlár maidir le rialachas corparáideach (PDF)